Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

Като поделение на Технически университет – София, филиал Пловдив, катедра „Индустриален мениджмънт” съществува от март 1994 година.


Академичният състав на катедра „Индустриален мениджмънт” включва седемнадесет преподаватели, разпределени в следните две направления:

  • икономика и мениджмънт;
  • чуждоезиково обучение.
В състава на катедрата влизат:
  • 3 доценти, доктори по икономика;
  • 6 главни асистенти;
  • 1 старши асистент;
  • 6 старши преподаватели;
  • 1 преподавател.

Катедрата обучава студенти в образователно-квалификационната степени „бакалавър” по специалността „Индустриален мениджмънт” – редовна форма на обучение и участва в икономическата и езикова подготовка на студентите, обучавани в другите специалности. Преподавателите от катедрата също така водят икономическите дисциплини за образователно-квалификационната степен „магистър” по акредитираните във филиала специалности.


В катедрата се утвърждава и развива дух на академичност и професионализъм. Преподавателите в катедрата притежават необходимия профил и квалификация по съответните научни специалности. Те имат богати теоретични познания и практически опит в своите специалности, участват активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят и в други институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката.


В съответствие с визията и мисията на Технически университет - София, филиал Пловдив, преподавателският състав на катедра „Индустриален мениджмънт” си поставя за цел нейните възпитаници да добият задълбочена научна подготовка и висока професионална компетентност, да развиват авангардно стратегическо мислене, за да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказват чрез реализацията на завършили студенти в специалността.