Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт


Специалност Индустриален мениджмънт


Катедрата обучава студенти в образователно-квалификационната степени „бакалавър” по специалността „Индустриален мениджмънт” – редовна форма на обучение.


Специалността отразява съвременните тенденции в световната практика на висшето образование, свързани с една от най-търсените професии - тази на инженер-мениджъра. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на управлението на различни организации, занимаващи се както с производството на продукция в областта на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост, така и в други отрасли и сектори на материалното производство и услугите.


Специалността цели да изгради нов тип ръководители, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал. Това, заедно със солидната чуждоезикова подготовка и подготовката в областта на информационните технологии, дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарна икономика.


Учебният план на специалността и учебните програми по основните дисциплини са резултат от съвместна работа с университетите Делауеър - САЩ, Халъм - гр. Шефийлд, Великобритания, Дармщадт - Германия и др.


Учебният план е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават около 20 % от всички дисциплини. Това позволява да се посрещнат изискванията на работодателите и интересите на студентите за специализация в отделни области. Студентите, обучавани в специалността, придобиват комплексни и специализирани знания в областта на управлението на фирмите.


Учебен план - "Бакалавър"


Дисциплини


Задължителни

 • Икономика – за специалностите Автоматизираща и управляваща техника, Електроника, Електротехника и Полиграфия
 • Икономика на транспорта – за специалността Транспортна техника и технологии
 • Икономика на машиностроенето - за специалностите Машиностроителна техника и технологии и Машиностроене и уредостроене
 • Мениджмънт – за специалността Автоматизираща и управляваща техника
 • Мениджмънт на индустриалното производство – за специалността Индустриално инженерство (на английски език)
 • Управление на човешките ресурси – за специалността Индустриално инженерство (на английски език)
 • Чужд език – английски, немски, български
 • Български език за чужденци
 • Мениджмънт на машиностроенето – в рамките на магистърска програма по Машиностроителна техника и технологии
 • Маркетинг на машиностроенето - в рамките на магистърска програма по Машиностроене и уредостроене
 • Мениджмънт на качеството – в рамките на магистърска програма по Електротехника

Избираеми

 • Индустриален мениджмънт – за специалностите Автоматизираща и управляваща техника, Електроника и Електротехника
 • Маркетинг и реклама – за специалността Полиграфия
 • Маркетинг - за специалностите Автоматизираща и управляваща техника, Електроника, Електротехника, както и в рамките на магистърска програма по Електротехника
 • Мениджмънт – за специалностите Електроника и Електротехника
 • Мениджмънт на полиграфическото производство – за специалност Полиграфия
 • Управление на малка фирма - с за специалностите Автоматизираща и управляваща техника, Електроника и Електротехника
 • Фирмен мениджмънт – за специалност Полиграфия
 • Индустриално законодателство – в рамките на магистърска програма по Електротехника
 • Мениджмънт на проект – в рамките на магистърска програма по Автоматизираща и управляваща техника
 • Маркетинг – в рамките на магистърска програма по Електротехника