Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

доц. д-р Владимир Иванов

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Ръководител на Центъра по предприемачество

Преподавател по:
 • Икономика
 • Управление на предприятието
 • Управление на малка фирма
 • Финанси
 • Счетоводство
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1215; Център по предприемачество - каб. 1203
Служебен телефон +359 32 659 715
Електронен адрес vivanov@tu-plovdiv.bg
Образование


Висше, ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, Икономика на промишлеността.


Допълнителни квалификации

 • 2000 - Регионално развитие и Европейски структурни фондове - ITS & British know-how Fund
 • 1998 - Финансов мениджмънт и Управленско счетоводство, Малък бизнес и предприемачество - Sheffield Hallam University
 • 1998 - Eфективният мениджър - Нов български университет – Училище по мениджмънт
 • 1992 - New Venture Analysis and Development - University of Delaware & Bulgaria Coalition
 • 1992 - Финансов мениджмънт - University of Delaware & Bulgaria Coalition

Професионално развитие

 • Научен сътрудник
 • Асистент
 • Главен асистент

Научни интереси


 • Мениджмънт
 • Предприемачество
 • Управление на производството

Научна дейност


Вл. Иванов, Н. Катранджиев, Проблеми на кредитния мениджмънт в България – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.


Н. Катранджиев, Вл. Иванов, Проблеми на промяната в предприятията, приватизирани по реда на чл. 25 ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (РМД) – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.


Вл. Иванов и Г. Георгиев, "Телецентровете - форма на развитие на местното предприемачество" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - ноември 2002


Н. Катранджиев, Вл. Иванов, Анализ на възможностите за развитие на общинските фирми в община Карнобат, доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.


Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Осигуряване на икономични възможности за усъвършенстване на себе си и своите подчинени - Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год.


Вл. Иванов и Г. Георгиев, "Рискове за участниците в лизинговата сделка" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г.

Г. Георгиев и Вл. Иванов, "Проектът като стратегически инструмент за развитие на фирмата /в контекста на действие на предприсъединителните фондове/" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г.


Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Минерална вода Девин – една успешна българска търговска марка, Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. октомври 2005 год.


Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Особености на Маркетинговия ПР в шоу бизнеса в България, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІ» на БСУ, февруари 2005 год.


Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Рискове и проблеми в процеса на внедряване на бюджетирането във фирмата, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год.


Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Капаните на проектите за управленски промени уроци на практиката, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год.


Владимир Иванов, Телецентровете като фактор за местно устойчиво развитие, Научна конференция «Управление и устойчиво развитие» на ЛТУ, март 2006 год.


Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на МСП след присъединяването на България към европейския съюз, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год.


Участие като консултант в:

 • Проект за регионално развитие на Бургаска област финансиран по програма на DFID – Великобритания – бизнес-консултант – 2001 – 2004 год.
 • Проект „Читалища” на UNDP – оценител на проектите на създаване на 25 Интернет-центъра
 • Проект – “Преструктуриране и развитие на “ТелеТек” ООД – 2002 г.
 • Проект – “Развитие потенциала на Община Златоград -партньорски модел за професионално обучение и стимулиране на предприемачеството” ФАР SMAEP – 2001-2002
 • Два TEMPUS проекта и един проект BALP на ТУ София, филиал Пловдив по проблеми на обучението по мениджмънта и управленското консултиране.
 • Проект – “Усъвършенстване на системата за управление на производството на “Възход” АД. Пловдив – 1992 год.