Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

доц. д-р Тони Михова

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Преподавател по
 • Икономика
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
Служебен адрес Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" 61, кабинет 1216
Служебен телефон +359 32 659 716
Електронен адрес expert2009@abv.bg
Образование

Висше икономическо – 1977


Професионално развитие

 • Икономист
 • Мениджър
 • Доктор по икономика
 • Старши експерт по финансов мониторинг на европейски проекти
 • Хоноруван гл.асистент
 • Доцент в катедра „Индустриален мениджмънт”

Научни интереси

 • Икономика и управление в сферата на индустрията
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Повишаване на конкурентоспособността на фирмите в България

Научна дейност


Над 30 публикации в областта на периода 2005 – 2010 г.


1. Управление на малки и средни предприятия. Монография. Пловдив, 2010 г.


2. Ръководство по мениджмънт на човешките ресурси. Учебно-методическо ръководство. ТУ –София, филиал Пловдив, 2008 г.


3. “Мениджмънт на човешките ресурси” Учебник., ТУ –София, филиал Пловдив, второ издание, 2008 г.


4. Фирмени инвестиции в обучението на човешки ресурси. Статия. "Панорама на труда", брой 5, 2007 г.


5. Мениджмънт на човешките ресурси и конкурентоспособност на малките и средни редприятия. Статия. “Труд и право”, брой 11, 2007 г.


6. Мениджмънт на малки и средни предприятия – в условията на европейския пазар. Статия. "Банки, инвестиции, пари", брой 8, 2007 г.


7. Европейска алтернатива пред мениджмънта на туристическата индустрия в България. Статия. "Туризъм и бизнес", брой 4, 2008 г.Участие в научни конференции


1. Мениджмънт на човешките ресурси в условията на евроинтеграция, Съюз на учените в България – Пловдив, Балканска конференция на младите учени, 16-18.06.2005 г.


2. Перспективи и тенденции пред мениджърите и специалистите по управление на човешките ресурси в процеса на разширяване на Европейския съюз, Русенски университет, Научни трудове, том 44, серия 5.1, стр.285-290, 2005 г.


3. Програми и проекти на Европейския съюз в областта на развитие на човешките ресурси, Русенски университет, Научни трудове, том 44, серия 5.1, стр.291-295,2005 г.


4. Проблеми при управлението на човешки ресурси в туристическите фирми, Колеж по икономика и администрация, Пловдив, пети годишник, 2008 г. стр.151-156


5. Мениджмънт на кариерното развитие, Колеж по икономика и администрация – Пловдив, 07.11.2008 г., стр.220-227


6. Регионалната иновационна стратегия – инструмент за повишаване на конкурентоспособността на Южен централен район за планиране, Бургаски свободен университет, 2006 г. том 1, стр.82-90


7. Управление на средствата от структурните инструменти на ЕС, Технически университет-София, филиал Пловдив, Юбилейна научна конференция с международно участие, 09-11.11.2006 г.


8. Управление на Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година”, Технически университет-София, филиал Пловдив, Юбилейна научна конференция с международно участие, 09-11.11.2006 г.


9. Партньорство в контекста на европейските структурни фондове, Русенски университет, Научни трудове, том 46, серия 4, стр.115-120, 2007 г.


10. Тенденции в развитието на търговията на дребно в България, Съюз на учените в България, Юбилейна научна сесия, 4 и 5 ноември, 2008г.


11. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията, Съюз на учените в България, Юбилейна научна сесия, 4 и 5 ноември, 2008г.


12. Issues related to the management of human resources in bulgarian small and medium size enterprises


13. Challenges faced by the management of bulgarian small and medium size enterprises in the conditions of the european market


14.Малките и средни предприятия в условията на икономическа криза, Център по предприемачество – Пловдив, 6 и 7.11.2009 г., стр.81-84


15. Проблеми на малките и средни предприятия при управлението на проекти, Център по предприемачество – Пловдив, 6 и 7.11.2009 г., стр.84-87


16. Резултати от управлението на проекти от малките и средни предприятия, Център по предприемачество – Пловдив, 22 и 23.10.2010 г., стр.48-50Приемно време за студенти


ПОНЕДЕЛНИК 10-12 Ч.