Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ас. инж. Таня Гигова

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
 • Производствен инженеринг
 • Индустриален мениджмънт
 • Индустриален инженеринг
 • Организация и управление на производството
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1206
Служебен телефон +359 32 659 706
Електронен адрес tu_gigova@abv.bg
Образование


Висше, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност: „Счетоводство и анализ” 2007г.; Висше - Технически университет – София, филиал Пловдив, специалност: „Индустриален мениджмънт” 2001г.


Допълнителни квалификации

 • 2001г. (професионална квалификация) Технически университет – София, филиал Пловдив, Свободен факултет, специалност: “Международни икономически отношения”

Професионално развитие

 • Консултант
 • Асистент
 • Старши асистент

Научни интереси

 • Управление на човешките ресурси
 • Иновационен мениджмънт
 • Мениджмънт на проекти
 • Индустриален инженеринг и мениджмънт

Научна дейност


Книги и учебни пособия


„Организационно поведение”, автори: Георги Кузманов, Таня Гигова, Издава: „АДГ”ООД – Пловдив, 2008, ISBN: 978-954-794-077-5


„Ръководство по мениджмънт на човешките ресурси”, автори: Атанас Ташев, Таня Гигова, Тони Михова, Издава: „АДГ”ООД – Пловдив, 2008, ISBN: 978-954-794-077-2


Статии и доклади


Т. Гигова, К. Томанова, „Състоянието на иновациите, инвестициите и иновационните процеси в Република България в сравнение със страните от Европейския съюз”, Шеста научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 6-7 ноември 2009 г.


Т. Гигова, „Ефективно управление и организация на времето”, Трета национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници” ТУ-София Филиал Пловдив, Федерация „Образование и наука” при Пловдивски висши учебни заведения 25 април 2009 г.


Т. Гигова , Г. Гинев, „Обучение, квалификация, преквалификация и кариерно развитие в малките и средни фирми в Република България”, Трета национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници” ТУ-София Филиал Пловдив, Федерация „Образование и наука” при Пловдивски висши учебни заведения 25 април 2009 г.


Т. Гигова, „Мениджърски проблеми – необходимост от подобряване на взаимоотношенията с клиентите”, Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 30-31 октомври 2008 г.


Т. Гигова, „Реинженеринг на производствено-дистрибуционните вериги”, Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 30-31 октомври 2008 г.


А. Ташев, Т. Гигова, „Визия за виртуалната компания в началото на 21 век”, Юбилейна научна конференция 2006 „20 години Филиал на ТУ- София в Пловдив” ТУ- София, филиал Пловдив, Списание на технически университет Пловдив „Фундаментални науки и приложения”, 9-11 ноември 2006 г.


А. Ташев, Т. Гигова, „Реинженеринг на маркетинговите взаимоотношения с клиентите”, Трета международна конференция мениджмънт и инженеринг ТУ – София, 20-24 юни 2005 г.


А. Ташев, Т. Гигова, „Иновациите и иновационното предприемачество”, Четвърта научна сесия „Икономика и управление” ТУ- София, филиал Пловдив, 19-21 май 2005 г.


Участие в проекти и курсове за обучение


2008/2009 „Проектиране, изработване и изследване на уредба за ултразвуково обработване”


2008 Обучение - курс по „Бизнеспланиране” организиран от Център по предприемачество - Пловдив, създаден по проект на Министерство на икономиката и енергетиката “Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”


2006/2007 Обучение за специализация и придобиване на квалификация „мениджър” по специалност „Организация и управление на бизнеса” и „мениджър” по специалност „Мениджмънт на човешките ресурси” в „Топлофикация Пловдив”ЕАД


2005 „Реинженеринг на маркетинговите взаимоотношения с клиентската база”


2004 „Реинженеринг на иновационното предприемачество”


2003 „Саниране на предприятия”


2002 „Реинженеринг на бизнес процесите в индустриална фирма”