Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

гл. ас. инж.
Светлана Кънева


МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Английски език
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1206
Служебен телефон +359 32 659 706
Електронен адрес slkaneva@tu-plovdiv.bg
Образование


Висше, Технически университет София 1980г. - „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.


Допълнителни квалификации

  • Следдипломна преквалификация за правоспособен учител по английски език

Професионално развитие

  • Инженер
  • Асистент
  • Старши асистент
  • Главен асистент

Научни интереси

  • Технология на обработка на металите
  • Езиково обучение

Научна дейност


Публикации в периода 2007-2010


Petar Shindov, Philip Philipov, Rumen Kakanakov, Svetlana Kaneva, Teodora Anastasova, CdS Thin LayersDeposition by Spary Pyrolisi , NANOHARD 2007 стр. (87-89)


Ташев М., Николов Ст., Кънева Св., 3D моделиране и изследване на конусен съединител с еластичен елемент с прорязани канали, Сборник доклади „25 юбилейна научна конференция с международно участие МТФ′2007, Созопол 14-16 септември 2007г., ISSN 978-954-438-642-5, МПИ на ТУ - София, Том ІІ (142-147)


Петър ШИНДОВ, Румен КАКАНАКОВ, Теодора АНАСТАСОВА, Светлана Кънева, ФОТОДЕТЕКТОР ОТ CdS С КОНТАКТИ ОТ CdO Elektronika 2008 стр. (151-154);


Петър Шиндов, Румен Каканаков, Светлана Кънева, Теодора Анастасова, Нанасяне на тънки слоеве от CdS чрез спрей-пиролиза, Международна конференция ТУ София, филиал Пловдив 2009, стр. (563-568);


Петър Шиндов, Румен Каканаков, Светлана Къневаа, Теодора Анастасова, Целенасочена промяна на свойствата на тънки слоеве от CdS чрез импулсно лазерно отгряване, Международна конференция ТУ София, филиал Пловдив 2009, стр. (569-573);


Peter Shindov, Philip Philipov, Rumen Kakanakov, Svetlana Kaneva, Teodora Anastasova, XRD, XPS and SEM Characterization of Photoconductive CdS Layers Deposited by Vacuum Thermal Evaporation, International conference on electronics Cluj-Napoca, Romania 2007, стр. (219-222);


Peter Shindov, Rumen Kakanakov, Svetlana Kaneva, Theodora Anastasova, Surface Recristalization of CdS layers by pulsed - laser annealing, Nish 2007 стр. (243-246);


Petar Shindov, Rumen Kakanakov, Philipp Philippov, Teodora Anastasova, Svetlana Kaneva, Properties study of the heterostructure CdS – CdO, by ISSE` 2008, Budapest, стр. (531-533);


Peter Shindov, Rumen Kakanakov, Svetlana Kaneva, Theodora Anastasova, Pulsed - laser annealing effect on the structural and electrical characteristic of the CdS layers Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2009, vol.60, No1, стр. (53-55);


Peter Shindov, Rumen Kakanakov, Lidya Bedikyan, Svetlana Kaneva, Teodora Anastasova, Investigation of Pulsed Laser Annealing of CdS Layers Designed for Thin-Layer Solar Cells Solid State Phenomena Vol. 159 (2010). Nanostructured Materials, Thin Films and Hard Coatings for Advanced Applications, стр. (109-112);