Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ст. преп.
Пенка Танева – Кафелова


МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
 • Английски език
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1222
Служебен телефон +359 32 659 722
Електронен адрес BonaFide@plovdiv.techno-link.com
p.taneva@tu-plovdiv.bg
Образование


 • Висше, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, Квалификация: Магистър по Международни икономически отношения
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия, София Квалификация: Строителен инженер-конструктор по промишлено и гражданско строителство
 • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, Квалификация: Учител по английски език


Допълнителни квалификации

 • University of Colorado at Boulder, Институт за професионално развитие в преподаването и обучението по английски като чужд език (Institute for Professional Development in EFL Teaching and Training), Колорадо, САЩ (1994);
 • Специализации и изследователска работа в областта на чуждоезиковото обучение в: King’s College London, Великобритания; University of Wolverhampton, Великобритания; Sheffield Hallam University, Великобритания; Talen Centrum, Universiteit Gent, Белгия;
 • Програма за развитие на съветници по Структурните фондове на ЕС на Министерството за международно развитие на Обединеното кралство (2005)
 • Курс по Междукултулни комуникации за писмени и устни преводачи, Британски съвет, София, (2004)
 • Кратки (до 1 месец) специализации по икономика и подпомагане и развитие на малкия и среден бизнес в: University of Ulster at Jordanstown, Северна Ирландия (1997); Universita Commerciale Luigi Bocconi, Милано, Италия (2001); Copenhagen Business School, Дания (2002)
 • Курсове по Анализ на нови предприятия; Стратегии за маркетинг и реклама; Мениджмънт на човешките ресурси; Финанси и счетоводство; Бизнес английски за много напреднали, организирани от University of Delaware-Bulgaria Coalition for Management Training, Economics and English Language Education

Професионално развитие

 • Строителен инженер
 • Завеждащ бюро Научно-техническа информация
 • Преподавател
 • Старши преподавател по английски език
 • Преводач на международни научни, политически и бизнес конференции, конгреси, срещи, пресконференции, лекции и други форуми
 • Регистриран преводач към Центъра за преводи към МС на РБ

Научни интереси

 • Чуждоезиково обучение
 • Теория и практика на превода

Научна дейност


Quick Launch into English, I.Shotlekov, P Taneva, V. Todorova, Plovdiv University Press, 1997, ISBN 954-423-111-0, учебник за студентите от Факултет “Математика и информатика” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”


English for Electronics and Telecommunications, P.Taneva, I. Shotlekov, J.Rouskova, ALMAMATER International, ISBN 954-9577-80-5, учебник за студенти от техническите университети.


Статии и доклади на конференции