Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ас. инж.
Николай Катранджиев


МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
 • Производствен мениджмънт
 • Индустриален инженеринг
 • Управление на маркетинга
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1215
Служебен телефон +359 32 659 715
Електронен адрес nikolayk@tu-plovdiv.bg
Образование


Висше, Московски институт по управление, специалност „Автоматизирани системи за управление”, август 1980 - юни 1985.


Допълнителни квалификации

 • Университет Делауеър - САЩ - септември 1990 - юни 1991 - Придобити степен или диплома: Сертификат по мениджмънт на човешки ресурси и сертификат по операционен мениджмънт
 • Курс “Управление на проекти” организиран от FLAG и BAMCO от 25 до 28 януари 2000 год. – сертификат
 • Модулно обучение “Регионално развитие и структурни европейски фондове” организиран от British Know How Fund от м. юли 1999 год. до м. януари 2000 г. – сертификат

Професионално развитие

 • Специалист
 • Организатор производство
 • Kонсултант
 • Държавен експерт
 • Асистент
 • Главен асистент

Научни интереси

 • Мениджмънт
 • Предприемачество
 • Управление на производството

Научна дейност


Н. Катранджиев, Процесът на масовата приватизация в България – първи резултата, особености и изводи за предприятията от сферата на металургията, машиностроенето, електрониката и електротехниката – доклад на юбилейна научна конференция Сливен 1997 на ТУ София – филиал Сливен.


Н. Катранджиев, Прилагане на механизмите на боновото раздържавяване при приватизацията на предприятията от отбранителната промишленост – доклад на научна конференция с международно участие Hemus 1998 г. гр. Пловдив.


Петър Н. Николов, Николай С. Катранджиев, Димо И. Зафиров, Методически аспекти на преструктурирането на отбранителната промишленост на Република България - доклад на научна конференция с международно участие по проблемите на отбранителната промишленост в страните от Централна и Източна Европа и присъединяването към НАТО, 1998 г. гр. София.


Петър Н. Николов, Николай С. Катранджиев, Димо И. Зафиров, Очаквани проблеми при международното коопериране за разработка на изделия с военно предназначение - доклад на научна конференция с международно участие по проблемите на отбранителната промишленост в страните от Централна и Източна Европа и присъединяването към НАТО, 1998 г. гр. София.


Н. Катранджиев, Проблеми на следприватизационното преструктуриране на предприятията от отбранителната промишленост - доклад на научна конференция с международно участие Hemus 2000 г. гр. Пловдив.


Н. Катранджиев, Вл. Иванов, Проблеми на промяната в предприятията, приватизирани по реда на чл. 25 ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (РМД) – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.


Вл. Иванов, Н. Катранджиев, Проблеми на кредитния мениджмънт в България – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.


Н. Катранджиев, Вл. Иванов, Анализ на възможностите за развитие на общинските фирми в община Карнобат, доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.


Д. Зафиров, Н. Катранджиев, Проблеми на управлението на гъвкъвостта на поръчковото производство - доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.


Г. Георгиев, Н. Катранджиев, Анализът “Разходи – ползи” – ефективен метод за обосновка на проекти по предприсъединителните фондове – доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.


Н. Катранджиев, Г. Кузманов, Проблеми на управлението на общинската собственост в общините Карнобат, Средец и Руен –Научна конференция «Съвременни управленски практики» на БСУ, февруари 2004 год.


Н. Катранджиев, Г. Георгиев, Развитие и структура на икономиката на град Пловдив през периода 1999 – 2003 година – Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год


Николай Стоюв Катранджиев, Георги Кузманов, Насоки за усъвършенстване управлението на общинската собственост на примера на общини Карнобат, Средец и Руен - Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год..


Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Осигуряване на икономични възможности за усъвършенстване на себе си и своите подчинени - Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год.


Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Минерална вода Девин – една успешна българска търговска марка, Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. октомври 2005 год.


Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Особености на Маркетинговия ПР в шоу бизнеса в България, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІ» на БСУ, февруари 2005 год.


Георги Георгиев, Николай Катранджиев, Стратегическото целеполагане – важна предпоставка за ефективно управление на малките и средни предприятия в България, Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. октомври 2005 год.


Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Особености на маркетинговото консултиране на малките и средни предприятия в България, Научна конференция «съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год.