Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ст. преп. Марияна Илиева

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
 • Английски език
 • Български език за чужденци
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1212
Служебен телефон +359 32 659 712
Електронен адрес mariyana@gmail.com




Образование


 • Висше: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” 1975-1979, Магистър-филолог и преподавател по руски език и литература
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – 1991–1993, Професионална квалификация „Преподавател по английски език”


Професионално развитие

 • Учител
 • Директор на училище
 • Преподавател
 • Старши преподавател

Научни интереси

 • Чуждоезиково обучение
 • Литературознание
 • Компютърна обработка на естествени езици
 • ИКТ в езиковото обучение

Научна дейност


Статии и доклади на научни конференции и семинари


Илиева М., Кръстева М., Християнската мъдрост и Руската литература от ХІ и ХІІ век, Научна конференция “Християнската традиция – естетически и езикови аспекти”, Варна, октомври, 1995;


Илиева М., Кръстева М., Литературният етикет и образът на княза в произведенията на руската литература от ХІ-ХІІ век, Научни трудове на Пловдивски университет “П. Хилендарски” т.33, кн.1, 1995;


Илиева М., Кръстева М., Естетическите виждания в произведенията на руската литература от ХІ век и тяхната връзка с Библията, Научни трудове на Пловдивски университет “П. Хилендарски” т.34, кн.1, 1996;


Илиева М., Дайлянова Хр., Хуманитарното и езиково обучение – част от колежанското образование, Научна конференция “Технически колежи - 1996”, София, 1996;


Илиева М., Кръстева М., Корелацията Библия – литература в произведенията на старата руска литература от ХІ до ХІV век, Софийски университет, Юбилейна научна конференция “50 години руска филология”, София, 1996;


Илиева М., Кръстева М., За силата на интертекста като изразно средство в произведенията на старата руска литература от Х до началото на ХІV век, Научни трудове на Пловдивски университет “П. Хилендарски” т. 36, кн. 1, 1998;


Илиева М., Дайлянова Хр., Севова Б., Обучението по екология в рамките на средното и висше образование, Национална научна конференция с международно участие “Антропология – Педагогика – Ергономика”, Варна, 2001;


Илиева М., Кръстева М., Магията на библейското слово в Киево-Печорския патерик, Юбилейни Паисиеви четения с международно участие, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, Научни трудове на ПУ, т.40, кн.1, 2002, стр.77-82, ноември, 2002;


Илиева М., Дайлянова Хр., Стефанова К., Чинчева В., Компютърно базираното обучение през погледа на студенти от технически колеж, Международен семинар “Образование за всеки”, Варна, юли, 2004;


Илиева М., Кръстева М., Киево-Печорският патерик и интерпретирането на библейска образност, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, Есенни Паисиеви четения, ноември, Научни трудове т.41, кн.1, 2004;


Илиева М., Кръстева М., Библейският път на средновековната руска словесност, сборник доклади от Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти – Три години „Федерация образование и наука”, стр. 376-382. Пловдив, март 2005;


Илиева М.И., Крыстева М.В, (Болгария) Литературная интерпретация библейских текстов в произведениях древнерусской литературы ХІ-ХІV вв., сборник Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка – материалы международной научной конференции языковедов, 27-29 июня 2006 года, с. 132-136, ISBN 5-8428-0516-2, Самара, 2006;


Маламов, Д., К.Стефанова, В. Драмбалов, Н. Кафадарова, М.Илиева, Изисквания към системите за управление и контрол, свързани с европейските директиви за безопасност на машините, Девета международна научна конференция „СМОЛЯН 2007”, (23- 24) юни 2007, гр. Смолян, стр. (280-285);


Драмбалов В, Д. Маламов, К. Стефанова, Н. Кафадарова, М. Илиева, Механични опасности, свързани с шум и вибрации, Девета международна научна конференция „СМОЛЯН 2007”, (23-24) юни 2007, гр. Смолян, стр. (124-129);


Илиева, М., Будакова Д., Многоезичен електронен речник към учебника „Български език. Основен курс за чуждестранни студенти”, V-та научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Пловдив, октомври 2008, стр. 204-208.


Участие в международни проекти


Октомври 2005 – декември 2007 – Участие в пилотен проект “Машинна безопасност” по програма Леонардо да Винчи, ръководен от Industry-Tech A/S – Denmark;


Октомври 2005 – декември 2007 – Участие в пилотен проект “Елеватор” по програма Леонардо да Винчи, ръководен от Syntra West – Belgium;