Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ст. преп.
Константина Няголова


МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Английски език
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1222
Служебен телефон +359 32 659 722
Електронен адрес konstantinanik@yahoo.com
Образование


Висше, Английска и българска филология, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.


Професионално развитие

  • Учител
  • Преподавател
  • Старши преподавател

Научни интереси


Научна дейност


Издаден учебник “English for Mechanical Engineering”, по TEMPUS JEP-13506-98


Разработени учебни програми; тестове по общ, технически и бизнес английски език за студентите от всички специалности на ТУ – Пловдив


Материали за обучение по общ и бизнес английски език /всички нива/ в курсове, провеждани от Висшата школа по икономика и мениджмънт при ТУ-Пловдив


Учебни материали за вътрефирмено обучение по бизнес английски език и съответни граматически упражнения и тестове за входно и изходно ниво


Участие в международни проекти