Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ас. Георги Георгиев

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
 • Икономика
 • Управление на предприятието
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1206
Служебен телефон +359 32 659 706
Електронен адрес georgi@tu-plovdiv.bg
Образование


Висш икономически институт - София, септември 1983 - януари 1989.


Допълнителни квалификации

 • Двумесечен курс по икономикс, организиран от US University of Delaware - Варна, юни-юли 1991
 • Двумесечен курс по мениджмънт в University of Delaware - New Ark - USA, март-май 1992
 • Двуседмичен курс по стратегически мениджмънт, организиран от Bradford Business School - Варна, октомври 1992
 • Модулен курс по регионално развитие и Европейски структурни фондове, организиран от ITS – Лондон - Програма на Британски ноу-хау фонд, Пловдив септември 1999- май 2000
 • Обучения по: "Консултантски умения", "Фасилитаторски умения", "Стратегическо планиране в контекста на ЕС", "ЕС предприсъединителни и структурни фондове" - Проекти на Министерство на Великобритания за международно развитие, България 2001-2005
 • Краткосрочни специализации в университети във Великобритания, Испания, Холандия

Професионално развитие

 • Експерт и бизнес-консултант
 • Икономически съветник
 • Асистент
 • Главен асистент

Научни интереси

 • Мениджмънт
 • Предприемачество
 • Управление на производството

Научна дейност


Книги


2001 - Съавтор на “Икономика на предприятието”, Университетско издаделство - Икономически университет, гр. Варна, частта от гл. 2 за бизнессредата


2000 - Съавтор на "Икономиката на Пловдив" - издателство Пигмалион


1999 - Съавтор на „Основи на мениджмънта”, издателство „Абагар” – велико Търново, втора част „Планиране”


1995 - Съавтор на " Основи на мениджмънта ", Университетска фондация – Пловдив, теми трета и четвърта - „Планиране” и „Управленски решения”


1994 - Съавтор на "Теория на пазарната икономика", издателство Люрен – София, глава шеста „Международна търговия”


Статии


И. Пенов, Г. Георгиев, "Оценка на жизнеспособността на неправителствени програми за подпомагане на земеделието" списание Икономика и управление на селското стопанство. София. 2004 г.


Г. Георгиев и Вл. Иванов, "Проектът като стратегически инструмент за развитие на фирмата /в контекста на действие на предприсъединителните фондове/" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г.


Н. Катранджиев и Г. Георгиев, "Развитие и структура на икономиката на град Пловдив през периода 1999 - 2003 година" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г.


Вл. Иванов и Г. Георгиев, "Рискове за участниците в лизинговата сделка" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г.


Г. Георгиев и Н. Катранджиев, "Анализът "Разходи-ползи" - ефективен метод за обосновка на проекти по предприсъединителните фондове" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - ноември 2002 г.


Вл. Иванов и Г. Георгиев, "Телецентровете - форма на развитие на местното предприемачество" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - ноември 2002 г.


А. Иванов, Г. Георгиев, Д. Копева, Д. Григорова, И. Пенов, К. Костакиев, К. Панайотова, М. Иванов, М. Божков, "За ромите, земеделието и интеграцията - История на една програма и какво се появи от нея", редактор Иванов, А., Фондация Старт за Ефективни Граждански Алтернативи, Макрос, Пловдив, 2001.


Казус „Полиграфия АД на кръстопът” – Международна конференция „Казуси за обучение в областта на мениджмънта”, Русе – март 1999 година.


Проектен Опит


Октомври 1991 - септември 1992 – Координиране на обучителен проект, финансиран от ААМР, управляван от Университет Делауеър, САЩ.


Септември 1993 – август 1995 – координатор на проект “БАЛП” между Технически университет София - филиал Пловдив и Бизнес колеж - Шефилд, Великобритания.


Септември 1995 – Август 1997 – участие в проект за развитие на мрежа от центрове по предприемачество в България, по програма ТЕМПУС - координиран от университета в Ълстър.


Март 1997 – юни 2000 – Координатор на проект "Регионално развитие и фирмено обучение” към Британски НОУ - Хау Фонд, с участие на Технически университет София - филиал Пловдив, Бизнес колеж -Шефилд и ITS-London, Великобритания.


Март 2000 – Ноември 2003 – член на екип за стратегическо управление на проект “Управление на обучение” по програма ФАР, координиран от Университет Бокони-Милано, Италия.


Септември 2000 – Юли 2004 – Ръководител на екип и експерт стратегическо развитие на проект “България – Укрепване капацитета на общини и области – Регонално развитие”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London за Югоизточен регион.


Юли 2004 – Февруари 2005 - Ръководител на екип - проект “България – Укрепване капацитета на общини и области - Разпространение на добри практики на национално ниво”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London, Великобритания.


Май 2005 – Краткосрочен съветник към проект Развитие на общините за район Добой – Босна и Херцеговина, управляван от Intercooperation – Швейцария.


Юли 2005 – Март 2006 - член на екип за проучване “Капацитет на бизнеса и НПО в България за използване на средства от структурните фондове на ЕС” по проект на ПРООН.